Công khai kết quả giải quyết TTHC

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 11 (Từ 20/11 đến 24/11/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 11 (Từ 20/11 đến 24/11/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 11 (Từ ngày 13/11 đến 17/11/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 11 (Từ ngày 13/11 đến 17/11/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 11 (Từ ngày 06/11/2023 đến ngày 10/11/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 11 (Từ ngày 06/11/2023 đến ngày 10/11/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 11 năm 2023 (Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 03/11/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 11 năm 2023 (Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 03/11/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 10 năm 2023 (Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 27/10/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 10 năm 2023 (Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 27/10/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 10 (Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 10 (Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 10 năm 2023 (Từ ngày 09/10/2023 đến 13/10/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 10 năm 2023 (Từ ngày 09/10/2023 đến 13/10/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 10 (Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 10 (Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 9 (Từ ngày 25/9 đến ngày 29/9/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 9 (Từ ngày 25/9 đến ngày 29/9/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 9 (Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 9 (Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Công khai kết quả qiải quyết TTHC tuần 2 tháng 9 (Từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 9 (Từ ngày 05/9/2023 đến ngày 08/9/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 9 (Từ ngày 05/9/2023 đến ngày 08/9/2023)