Chuyển đổi số

Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã họp giao ban Quý III để đánh giá các nội dung, chỉ tiêu theo mô hình chuyển đổi số cấp xã năm 2023 và triển khai hướng dẫn chấm điểm, làm hồ sơ Chuyển đổi số.

Chiều ngày 27/9/2023, tại Phòng họp tầng 3, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã họp giao ban Quý III để đánh giá các nội dung, chỉ tiêu theo mô hình chuyển đổi số cấp xã năm 2023 và triển khai hướng dẫn chấm điểm, làm hồ sơ Chuyển đổi số.

Dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích

Dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
12