Thu hút đầu tư

Thông báo V/v lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nội dung Quy hoạch Tổng mặt bằng dự án nhà xưởng sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu, chế biến lâm sản và dịch vụ vận tải tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo V/v lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nội dung Quy hoạch Tổng mặt bằng dự án nhà xưởng sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu, chế biến lâm sản và dịch vụ vận tải tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo V/v lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nội dung Quy hoạch Tổng mặt bằng dự án xưởng sản xuất hương đen tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo V/v lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nội dung Quy hoạch Tổng mặt bằng dự án xưởng sản xuất hương đen tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa