Nằm trên địa bàn huyện Hoằng Hóa - nơi có 35 di chỉ mang dấu tích của nền văn hóa Đông Sơn, Hoằng Thịnh là một trong những địa phương có cộng đồng dân cư lâu đời. Do quá trình khai phá miền đồng bằng, vùng ven biển Hoằng Hóa diễn ra liên tục, nên đến thế kỷ X, dân cư Hoằng Hóa, trong đó có Hoằng Thịnh đã khá đông đúc, nhiều thôn, ấp được hình thành.

           Vào đầu thế kỷ XIX, các làng của xã Hoằng Thịnh nằm trong tổng Hành Vĩ. Năm 1924, huyện Hoằng Hóa có 8 tổng: Lỗ Hương, Dương Sơn, Dương Thủy, Bút
Sơn, Bái Trạch, Hành Vĩ, Ngọc Chuế, Từ Quang.

          Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, theo chủ trương của Chính phủ và Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, các đơn vị hành chính được cải cách, bãi bỏ đơn vị cấp tổng, thành lập đơn vị cấp xã. Vào cuối năm 1945, các đơn vị xã mới được thành lập. Xã Hoằng Thịnh lúc này được gọi là xã Hành Đoan với 4 thôn Quang Vinh, Thịnh Hòa, Bình Yên và Đoan Vĩ.

           Thôn Quang Vinh gồm có 8 xóm: xóm Phú, xóm Quý, xóm Thọ, xóm Khang, xóm Ninh, xóm Phúc, xóm Hạnh, xóm Khái.

             Thôn Thịnh Hòa gồm có 6 xóm: xóm Đông, xóm Lọc, xóm Nghĩa, xóm Tín, xóm Lễ, xóm Văn.

            Thôn Bình Yên gồm có 6 xóm: xóm An, xóm Toàn, xóm Thắng, xóm Bình, xóm Quán, xóm Nhân.

           Thôn Đoan Vĩ gồm có 7 xóm: xóm Đức, xóm Vinh, xóm Quang, xóm Thanh, xóm Cát, xóm Lợi, xóm Trí.

          Đến năm 1946, 4 thôn của xã Hoằng Thịnh được chia thành 7 thôn nhỏ là Quang Vinh, Anh Vinh, Thái Hòa, Thịnh Hòa, Bình Đông, Bình Tây, Đoan Vĩ.

           Năm 1947 Hành Đoan sáp nhập với Đại Đồng, Phú Vinh, Trung Hy, Phùng Dực gọi là xã Hoằng Đức.

          Năm 1948, thực hiện chủ trương của huyện chia lại xã lúc này mới có tên là xã Hoằng Thịnh (bao gồm cả Hoằng Thái hiện nay)

           Năm 1953, tách Hoằng Thịnh và Hoằng Thái thành hai xã riêng.
           Dù trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập tại những thời điểm lịch sử khác nhau, song giữa các làng trong xã Hoằng Thịnh luôn có sự cố kết, gắn bó, đồng thời luôn là cái nôi bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, dân tộc.