UBND xã Hoằng Thịnh đăng ký phát ngôn báo chí

Đăng lúc: 16:20:06 27/07/2021 (GMT+7)

Thực hiện Công văn số 1596/UBND – VHTT ngày 26 tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Hoằng Hóa v/v thực hiện công tác phát ngôn và xử lý thông tin đăng, phát trên báo chí. UBND xã Hoằng Thịnh đăng ký người phát ngôn báo chí.

              

                          UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Xà HOẰNG THỊNH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   
 
 
 


                         Số:        /BC – UBND                                  Hoằng Thịnh, ngày 27 tháng  7 năm 2021

 

BÁO CÁO

Đăng ký người phát ngôn báo chí

 

           Thực hiện Công văn số 1596/UBND – VHTT ngày 26 tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Hoằng Hóa v/v thực hiện công tác phát ngôn và xử lý thông tin đăng, phát trên báo chí. UBND xã Hoằng Thịnh đăng ký người phát ngôn báo chí cụ thể như sau:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ Email

1

Lê Bá Hải

CT. UBND xã

0934.214.599

lebahai1970@gmail.com

 

                 NGƯỜI LẬP BẢNG                                                                        CHỦ TỊCH

 

 

                 Nguyễn Thị Hoa                                                                               Lê Bá Hải